BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
Cordaanlogica !
Reorganisaties...
VPH de Buitenhof
VPH Slotervaart
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!

 (Cordaan Zwartboek / Cordaanlogica / Reorganisaties)

Brief d.d. 5 mei 2011
(nu open brief!)
betreffende personeelsreorganisatie
psychogeriatrische afdelingen B2, B3, C1
Cordaan's verpleeghuis Slotervaart

Brief d.d. 5 mei 2011 aan bestuursvoorzitter Cordaan, aan regiodirecteur verpleeghuis Slotervaart en aan eindverantwoordelijke verpleeghuisarts. *)
Verzonden d.d. 6 mei per e-mail, met kopie aan teammanager, aan twee v/h afdelingshoofden, aan betreffende secretaresses/officemanagers, aan de afdeling communicatie en aan de perswoordvoerder van Cordaan, aan de "mentor" van mijn vader.
De secretaresse van de bestuursvoorzitter is door mij verzocht de e-mail met brief ook door te sturen aan de leden van de Raad van Toezicht van Cordaan.
Het geheel is daarna doorgestuurd naar de Inspectie, naar de staatssecretaris, naar de vaste kamercommissie van VWS, naar diverse politieke partijen, naar diverse media, naar diverse belangenorganisaties (w.o. de vakbond, het LOC, Cliëntenbelang Amsterdam), e.v.a.

*) Zowel de regiodirecteur als de eindverantwoordelijke verpleeghuisarts, als de persvoorlichter, als diverse secretaresses bleken (inderdaad!) afwezig i.v.m. vakantie. Van hen kreeg ik daarover een geautomatiseerde e-mailboodschap als reactie.
Verder nog geen reactie van Cordaan.

 

Per e-mail aan: Cordaan Amsterdam:

1. De heer Eelco Damen, bestuursvoorzitter
2. Mevrouw Lisan Schrevel, regiodirecteur c.q. “geneesheer-directeur”
3. De heer Peter Wesselink, eindverantwoordelijk verpleeghuisarts


Amsterdam, 5 mei 2011

Betreft: Verpleeghuis Slotervaart, psychogeriatrische afdelingen B2, B3 en C1
             Omvangrijke reorganisatie zorgpersoneel per maandag 9 mei 2011

Geachte heer Damen, mevrouw Schrevel en heer Wesselink,

Als ik alles goed begrepen heb, staat er voor genoemde afdelingen al per aanstaande maandag 9 mei 2011 een plotselinge en omvangrijke reorganisatie van verzorgend personeel op stapel.

Ik begrijp dat het zorgpersoneel niet achter een dergelijke reorganisatie staat en dat de ondernemingsraad hierover niet is ingelicht.
Ik begrijp ook dat bewoners en hun familie/contactpersonen en zelfs de cliëntenraad hierover niet is ingelicht en ik begrijp dat (en waarom) ook zij er absoluut niet achter kunnen staan.

Een reorganisatie waarvan álles behalve positieve resultaten voor de directe zorg zijn te verwachten, is in niemands belang. Zelf maak ik me in de eerste plaats grote zorgen over het welzijn van mijn hoogbejaarde vader die direct wordt getroffen door het wegvallen van zóveel in zijn verzorging ervaren medewerkers, terwijl juist nu alle mogelijke rust en stabiliteit gewenst is.

Ik verzoek u dringend om deze reorganisatie met de grootste spoed te heroverwegen en minimaal geruime tijd uit te stellen in het belang van betreffende bewoners en hun familie en van betreffende verzorgenden en andere belanghebbenden.

De belangrijkste redenen voor dit verzoek zijn:

  1. Binnen twee weken na vandaag staat al een erg onrustige tijd voor zowel bewoners als zorgpersoneel voor de deur door de eerste fase van verhuizing in het kader van kleinschalig wonen. Zowel een behoorlijk aantal bewoners als verzorgenden zullen dan vertrekken van de betreffende locatieafdelingen. In hun plaats komen nieuwe mensen, ofwel allemaal vreemde “gezichten” voor de achtergebleven bewoners en verzorgenden.
  2. De zomervakantie komt eraan. Ook die periode wordt gekenmerkt door onrust, veel vreemde gezichten (flexwerkers, uitzendkrachten, invalkrachten), onervarenheid en onderbezetting. Nog méér instabiliteit zo kort voor die zomervakantie kan nooit in het belang zijn van behoorlijke en adequate zorg voor onze kwetsbare ouderen, nóch in het belang van hun toch al schaarse vertrouwde verzorgenden die onder zoveel druk moeten werken.
  3. Als er al een goede reden zou zijn voor een nog grotere “wisseling van de wacht” dan er zonder meer al is, dan mag dit nooit ten koste gaan van kwetsbare mensen als deze dementerende zorgafhankelijke ouderen wier thuis dit is en voor wie rust en stabiliteit zo heel belangrijk is. Op zijn vroegst zou dit enigszins verantwoord kunnen gebeuren als de zomervakantie voorbij is en de tweede fase van verhuizing in het kader van kleinschalig wonen in september 2011 achter de rug is. Tot dan dient alles in het teken te staan van beperking van veranderingen die de zorg voor en het welzijn van onze dierbaren schaden.

Ik verzoek u nogmaals met klem om uw voornemen te heroverwegen en uw betreffende plannen minimaal uit te stellen tot een moment dat hiervoor wellicht wat meer opportuun is c.q. minder schadelijk voor alle belanghebbenden.

Tenslotte wijs ik u er op dat u allen ter verantwoording zult worden geroepen indien er, door uw toch op korte termijn doorzetten van genoemde reorganisatie, negatieve gevolgen ontstaan voor mijn vader’s welzijn en dat van zijn medebewoners.

Met vriendelijke groet,

Gonny G.M. Kxxxxxx (dochter van de heer A.C.A.M. Kxxxxxx, afd. B3 verpleeghuis Slotervaart)
xxxxxxxxxstraat 7
xxxx LN Amsterdam

Terug
Top
bejaardenvogelvrij.nl