BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
Cordaanlogica !
VPH de Buitenhof
VPH Slotervaart
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!


Cordaan - Zwartboek
B&V-Cordaan Zwartboek
(in opbouw)

 Een ander Cordaan - reageer en teken het manifest!

juni 2011: zie onder Cordaan onder vuur, acties zorgpersoneel !

Ik wil hier allereerst gezegd hebben dat ik de meeste van de werknemers die ik ken bij Cordaan waardeer en respecteer, met name de verzorgenden. Waar ik ageer, doe ik dat tegen de in mijn ogen zeer tekortschietende organisatie, tegen hen die verzorgenden en familie tegen elkaar uitspelen om eigen onvermogen te verdoezelen en tegen allen die dit beleid aanhangen en ook vijandig uiten door o.m. machtsmisbruik, intimidatie en represailles; een beleid dat ten koste gaat van behoorlijke en adequate zorg en ten koste van zorgafhankelijke cliënten, hun verwanten en verzorgenden.
Wat ik hier ga weergeven, is gebaseerd op persoonlijke beleving en ervaring en zal door foto's, teksten en andere "bewijzen" gestaafd worden.

De zorg voor mijn vader en vele van zijn lotgenoten bij Cordaan is ver beneden de maat.
Er is amper tot geen begeleiding, afleiding en aandacht voor de grotendeels volledig zorgafhankelijke bewoners/cliënten. Het gebeurt zeer vaak dat er geen enkel toezicht is op de beide huiskamers die iedere afdeling telt. Het gebeurt, onder heel veel meer (hetgeen volgt), zeer zelden dat zorgpersoneel aandoeningen bij de bejaarden herkent of dat zij ongevallen kunnen voorkomen. Buiten zeer veel leed wat de zorgafhankelijke ouderen hiermee wordt aangedaan, sterven er daardoor naar mijn inzichten, calculaties en kennis bovengemiddeld veel mensen volledig onnodig en vroegtijdig. Ik kom hier nog op terug.

Er is, door veel te weinig en te laag opgeleid zorgpersoneel, sprake van slordigheid, verwaarlozing en aan mishandeling grenzende onderzorg (zal ik gaan aantonen).
Verzorgenden lijken soms afgestompt en onverschillig geworden voor het feit dat er geen adequate zorg meer geleverd kan worden. Ofwel: ze zijn gewend geraakt aan het feit dat er steeds minder geld is voor behoorlijke zorg. M.i. is aan allerlei zaken bij/binnen Cordaan te zien dat er wel geld ís, meer dan genoeg zelfs; het lijkt echter voor een groot deel al vele jaren lang chronisch niet besteed te worden aan de werkelijke en bestaande zorg. Zie o.m. het manifest van Een ander Cordaan.
De dooddoeners zijn (met name de laatste tijd): "het komt allemaal door de bezuinigingen vanuit Den Haag" en "dat is bijna overal in het land zo". Ik heb daar geen boodschap aan, vooral niet omdat ik dus aan alle kanten zie hoe een organisatie als Cordaan opereert en kennelijk verkwistend omgaat met de zorggelden, door ons allen opgebracht. En hoe, van hogerhand, een sektarische organisatie in stand lijkt te worden gehouden waarin alle leden (medewerkers) zich aan ver doorgevoerde ongeschreven codes moeten houden en waar geen ruimte is voor eigen meningen en kritische standpunten. Alle tekortkomingen lijken verborgen te worden achter goed doordachte prachtige teksten van de top van Cordaan en achter het van bovenaf opgedrongen mom van "saamhorigheid", "teamgeest" en "club-(of zo ik het noem: sekte-)gevoel".

Mijn doel is om dit te doorbreken door alle wantoestanden te beschrijven en aan de orde te stellen. Ik houd iedereen, ongeacht rang of stand, die deze verwerpelijke gang van zaken en daarmee het erbarmelijke niveau van bestuur en daarmee van zorg in stand houdt, verantwoordelijk.
Dat geldt met name voor degenen die mijn vader en mij zoveel ongelooflijke en volkomen onnodige bizarre, ziekmakende narigheid hebben bezorgd/nog steeds bezorgen of daaraan hebben meegeholpen/nog steeds meehelpen. Dat laatste met als enige reden dat ik adequate verzorging en verpleging voor mijn vader bleef en blijf eisen en, toen dit ondanks beloftes en excuses maar niet wilde lukken, in april 2008 bij afdelingshoofd en -arts "dreigde" dat ik de media zou gaan inschakelen als ze hun beloftes en plichten nu niet snel zouden nakomen.
Ik had toen nog geen flauw idee van hoe bizar deze "zorg"wereld in elkaar kan zitten (kan het zelf inmiddels niet anders noemen dan "zorgmaffia") en hoe bizar ver lieden in de "zorg"top gaan om zichzelf, hun eigenbelangen en de "goede" naam van "hun" organisatie te beschermen. Ten koste van letterlijk alles.
Mijn ervaring is dat Cordaan zich hierbij schaamteloos bedient van de meest grove leugens, privacyschending en uiterste manipulaties en dat zij hierbij op geen enkel niveau geestelijke en lichamelijke mishandeling schuwt.

N.B.: Na het zoveelste bewijs van grove leugens door Cordaan om te beletten dat de waarheid boven tafel komt, heb ik besloten mijn eigen verhaal ook uitgebreid via dit Zwartboek te publiceren. Het is het verhaal van de schromelijk tekortschietende zorg voor mijn vader en het vérgaande machtsspel van Cordaan; een machtsspel niet alleen om onvermogen om behoorlijke zorg te leveren te verdoezelen, maar om mij de mond gesnoerd te houden en werkelijk iedere deur waardoor ik weer voet aan de grond zou kunnen krijgen op slinkse en uitermate gemene wijze in mijn gezicht te doen dichtslaan.
Mijn verhaal hier zal gaandeweg worden voorzien van alle mogelijke bewijsmateriaal in de vorm van links naar foto's, geluidsopnamen, dagboekaantekeningen, dossiers, brieven, e-mails enz. op deze website. Op deze manier zal ik een groot deel van de waarheid, de bizarre leugens en het krankzinnige machtsspel over de ruggen van met name zorgafhankelijke ouderen aan het licht brengen.Cordaan Zwartboek, tot op heden:

verpleeghuis de BUITENHOF, Amsterdam
1. Ingezonden stuk
2. Publicatie

verpleeghuis SLOTERVAART, Amsterdam
1. Mijn verhaal - het verhaal van mijn vader
2. Ingezonden stuk
3. Reorganisatie zorgpersoneel 9 mei 2011

 

 

_____B&V-haan kraait_____

  


bejaardenvogelvrij logo klein
ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

Top
bejaardenvogelvrij.nl