BEJAARD EN VOGELVRIJ
MEDEDELINGEN/TIPS !!
OPROEPEN !!
DWAZE KINDEREN
CORDAAN ZWARTBOEK
CORDAAN ONDER VUUR
EEN ANDER CORDAAN !
BIZAR NIEUW(s)
AMSTA en OSIRA
GESCHIEDENIS B & V
Dagboek met foto's
Fotoalbum
VERPLEEGHUIS
ZIEKENHUIS
THUISZORG
BELANGEN ZORGWERELD
BEWINDVOERING
MENTORSCHAP
RECHTSPRAAK
1e contact aug. 2006
Verzoeken R.B.
Beslissingen R.B.
INSTANTIES overige
POLITIEK&Ouderenzorg
LOTGENOTEN MELDEN...
In Memoriam
LOTGENOTENFORUM
LOTGENOTENCONTACT
AANBEVOLEN LINKS
Over...
Site-overzicht


V.a. 9.11.2008 (zie onder "over...")
Dank voor uw bezoek en graag tot ziens!

 

Aanvang bewindvoering en mentorschap

Zitting d.d. 10 augustus 2006, bij vader thuis

Mijn akkoordverklaring met voorwaarden, zoals op 10 augustus 2006 besproken met en afgegeven aan de twee medewerksters van de rechtbank Amsterdam:

Betreft: 793xxx EB VERZ 06-5115 + 793xxx EB VERZ. 06-5116
(onderbewindstelling en instelling mentorschap)
Griffierbezoek d.d. 10 augustus 2006 bij rechthebbende thuis, Wxxxweg xxx te Amsterdam
 
 
Ondergetekende,
 
Gonny Gxxx Mxxx Kxxx,
dochter van rechthebbende Axxx Cxxx Axxx Mxxx Kxxx 
 
 
verklaart akkoord te gaan met bewindvoerderschap van A.C.A.M. Kxxx
door broer Hxxx Axxx Mxxx Kxxx, wonende te Exxx a/d Hxxx
 
mits
 
  1. haar een afdoende machtiging wordt verleend om vader met zijn eigen geld te kunnen voorzien van alle voorkomende noodzakelijkheden, al dan niet in overleg met broer H.A.M. Kxxx
  2. broer H.A.M. Kxxx verklaart dat hij, zolang de vermogens van vader dit toelaten, vader betrekt in beslissingen van welke aard en met betrekking tot het bewindvoerderschap dan ook en haar hiervan met enige regelmaat en bij ingrijpende beslissingen direct op de hoogte stelt
 
verklaart akkoord te gaan met mentorschap van A.C.A.M. Kxxx
door broer Hxxx Axxx Mxxx Kxxx, wonende te Exxx a/d Hxxx
 
mits dit mentorschap gedeeld wordt door zowel haarzelf als, op vrijwillige basis, haar zus W.J.M. Kxxx, wonende te Hxxx
 
 
 
Aldus getekend te Amsterdam op 10 augustus 2006
 
G.G.M. Kxxx
Hxxxstraat x
10xx xx Amsterdam
(geboren xx xx 1950)
 
 
  
Vóór de zitting d.d. 10 augustus 2006
 
Broer R. liet half juli 2006 per e-mail weten dat hij, "op verzoek van het 'hoofd van de thuiszorg'" (in werkelijkheid casemanager die, zo bleek maanden later, geen verzoek aan broer had gedaan, maar andersom), curatorschap over vader had aangevraagd. Vervolgens toch maar "slechts" bewindvoerder- en mentorschap, omdat curatorschap te omslachtig en te duur werd. Zodra ik (en de andere familie, inclusief vader!) de brief inzake bewindvoering en mentorschap van de rechtbank ontving, heb ik direct de rechtbank gebeld om te informeren naar e.e.a.. Eigenlijk werd ik toen "gerustgesteld", ik begreep dat het allemaal niet zoveel inhield, want het was geen curatele, mijn vader zou gewoon handelingsbekwaam blijven... Maar ja, zíj kenden broer R. natuurlijk niet.
Broer R. ging op vakantie en was kort voor de zitting pas terug. Hij bleek het niet nodig te vinden om vader van tevoren te spreken/in te lichten over die ingrijpende zitting. Slechts doordat ik hierover contact opnam met de casemanager van de thuiszorg, is er met vader, twee dagen van tevoren, over gesproken. Volgens broer begreep vader alles en nam hij het rustig op. Dat bleek niet op de middag van de zitting: vader was direct in alle staten en volledig overstuur, met name door broers sarrende optreden.
 
 
Mijn acties direct ná de zitting d.d. 10 augustus 2006
 
Broer R. was direct na de zitting bij vader thuis ongelooflijk hatelijk en onheus tegen vader, waardoor ik zeker wist dat ik een fout had gemaakt met mijn akkoordverklaring; bovendien leken de beweringen van de rechtbankmedewerksters mij achteraf niet te kunnen kloppen.
 
1. Diverse telefoontjes naar de rechtbank:  o.m. op vrijdag 11 augustus 2006. Ik kreeg te horen dat mijn idee over de onjuistheid van de beweringen van de rechtbankmedewerksters de vorige middag juist was... de beschikking van de kantonrechter was echter al de deur uit... (ze kúnnen dus heel snel zijn - in vakantietijd...). Om een beroep te voorkomen, moest ik een brief schrijven (zie onderstaand) aan griffier mw. S. die tijdens de zitting aanwezig was; zij zou pas weer op dinsdag 15.8 bereikbaar zijn.... Vervolgens belde ik o.m.  op maandag en dinsdag 14 en 15 augustus 2006. Ik sprak uiteindelijk met griffier mw. S., volgens wie het "allemaal wel zou loslopen", zij kon er in ieder geval niets meer aan doen... IK kon dus niets meer doen...
Lang leve de komkommertijd bij de rechtbank!
 
2. De volgende brief aan de rechtbank:

(Verzending via computerfax d.d. 14 augustus 2006)
 
Rechtbank Amsterdam, sector kanton
T.a.v. mw B. Sxxx-Bxxx, Team C
Parnassusweg 220
1076 AV AMSTERDAM
 
Amsterdam, 13 augustus 2006
 
Geachte mevrouw Sxxx,
 
Betreft: 793xxx EB VERZ 06-5115 inzake A. Kxxx, Wxxxweg xxx te Amsterdam
 
Na het besprokene tijdens de mondelinge behandeling op donderdag 10 augustus 2006, ontstonden bij mij toch vragen. Ik heb hierover op vrijdag 11 augustus uitgebreid telefonisch gesproken met uw collega Cxxx vx Axxx en ik begreep dat er door u op donderdag geen geheel juiste voorstelling van zaken is gegeven inzake vaders en daarmee míjn mogelijkheden om met vaders eigen geld te zorgen voor alle voorkomende noodzakelijkheden. Mw vx Axxx vertelde dat de beschikking al weg was (die ontvingen we inderdaad allemaal op zaterdag jongstleden) en om een mogelijk noodzakelijk beroep te voorkomen, raadde ze mij aan deze brief te schrijven; zij zal dinsdag 15 augustus e.e.a. met u bespreken.
 
Tijdens de mondelinge behandeling heb ik u een getekende akkoordverklaring overhandigd (zie bijlage), waarin ik aangaf akkoord te gaan met bewindvoerderschap en mentorschap door broer H.A.M. Kxxx, echter beide met een “mits”.
De “mits” inzake mentorschap resulteerde in de aanwijzing/benoeming van mij als mentor voor vader.
De “mitsen” inzake bewindvoerderschap werden als volgt door u weggenomen:
  1. vader zou gewoon kunnen blijven beschikken over een pinpas en dus zijn eigen geld, ik zou de pinpas in beheer kunnen hebben en daarmee altijd kunnen zorgen voor alles wat vader nodig heeft.
  2. het is wel gebruikelijk dat de bewindvoerder met de rechthebbende overlegt en bewindvoerder moet in ieder geval jaarlijks verantwoording afleggen.
Het onder 1. genoemde kon volgens mij achteraf niet kloppen en klópt volgens uw collega van Axxx ook niet. Zoals de zaken er nu voorstaan, kan broer H.A.M. Kxxx als bewindvoerder vaders pas zó intrekken waarmee zowel mijn vader als ik voor alle hulp aan mijn vader afhankelijk worden van mijn broers ideeën, nukken en al dan niet instemming met alle uitgaven van vaders eigen geld die verband houden met vaders zorg, comfort en alles wat verband houdt met het vader zo prettig mogelijk maken in zijn laatste levenstijd. Ik heb hier geen vertrouwen in en stel dan ook alsnog het benoemde bewindvoerderschap ter discussie.
Het onder 2. genoemde mag dan gebruikelijk zijn, mijn broer is op geen enkele manier gedwongen tót en ik heb, met reden, geen enkel vertrouwen dát hij vader op welke manier dan ook zál betrekken bij beslissingen, in tegendeel: hij zal vader eerder telkens opnieuw erg overstuur maken en op de kast jagen omdat het hem volkomen ontbreekt aan begrip, inzicht en geduld (zoals ook weer op donderdag na uw bezoek – de honden lusten geen brood van de uitlatingen die hij deed in vaders aanwezigheid en waardoor vader, werkelijk zo volkomen onnodig, zwaar overstuur raakte).
 
Mijn eerste prioriteit, zeker nu ik ook wettelijk mentor ben, is vaders gezondheid en totale welbevinden. Zelf heb ik niet de financiële middelen om noodzakelijkheden hiervoor persoonlijk te betalen, maar vader heeft door zuinigheid en door zichzelf weinig te gunnen zeer waarschijnlijk wel wat middelen om, door onder andere mij gestimuleerd en geregisseerd, onder meer comfortverhogende noodzakelijkheden aan te schaffen. Ik hoef u niet uit te leggen hoe belangrijk zulke dingen zijn voor iemand in zijn situatie, maar indien nodig wil ik alle toelichting geven om u c.q. de rechtbank hiervan te doordringen.
 
Kortom: ik verklaar me alsnog niet akkoord met het aangewezen bewindvoerderschap omdat uw voorstelling van zaken tijdens de mondelinge behandeling niet juist blijkt te zijn geweest en ik me onder de gegeven omstandigheden niet overtuigd voel dat vaders belangen daadwerkelijk op de juiste en gewenste wijze zullen (kunnen) worden behartigd.
 
Ik verzoek u mij op de hoogte te stellen van de mogelijkheden die er nu zijn.
Hoogachtend,
 
 
G.G.M. Kxxx
Hxxxstraat x
10xx xx Amsterdam
Telefoon 020-xxx
 
Bijlage: akkoordverklaring d.d. 10 augustus 2006
 
 
N.B.  Reactie (telefonisch) van griffier mw. S.-B. op bovenstaande brief en mijn verontrustende mondelinge toelichtingen was zeer lauw: "laten we eerst maar even afwachten hoe het gaat, misschien valt het wel mee"... Dat maakt wel duidelijk hoe weinig de rechtbank op heeft met kwetsbare mensen voor wie ze zo gemakkelijk (of misschien "alleen" in de komkommertijd?) bewindvoering en mentorschap toewijzen.

 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN © GK - bejaardenvogelvrij.nl

Top
bejaardenvogelvrij.nl